Toutes les SSII
Entreprises Note
Capgemini
4.29
Sogeti
3.54
Atos Origin
3.25
Alten
1.75
Altran
2
SII
2.6
Prosodie
4
Intitek
3
Acensi
3.67
Extia
5.33
ID.apps
0.67
SQLI
3.67
Ausy
2
Sopra Steria
1
Infotel
9
Niji
3
Treeptik
0
Aldemia
0
Lobellia Conseil
3
Epsilon-Alcen
1