Toutes les SSII
Entreprises Note
Sfeir
10
Infotel
10
BI Consultng
10
Bull
9
Asten Solution
8
Extia
5.33
Hawaii
5
Movidone
5
Capgemini
4.29
Prosodie
4
SQLI
3.67
Acensi
3.67
Sogeti
3.54
Atos Origin
3.25
Niji
3
Nexeya
3
Adonys
3
Sodifrance
3
Lobellia Conseil
3
SII
2.6